Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Zostań Członkiem KPB

Członkiem Związku może być:

a) każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce lub poza jej granicami bez względu na miejsce rejestracji działalności gospodarczej,
b) inne stowarzyszenia, związki, federacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców,
c) osoba prawna lub fizyczna będąca na podstawie właściwego tytułu prawnego właścicielem, lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Członkiem Związku mogą być także cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania.

Przyjęcie w poczet Członków Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu rocznej składki członkowskiej.

Członkowie nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są w Związku poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków zainteresowany może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna.

Składki członkowskie:

a) jeśli nikogo nie zatrudniasz Twoja składka wyniesie  50 zł/miesiąc, 150 zł/kwartał, 600 zł/rok;
b) jeśli zatrudniasz do 50 pracowników Twoja składka wyniesie 100 zł/miesiąc, 300 zł/kwartał, 1200/rok;
c) jeśli zatrudniasz powyżej 50 pracowników Twoja składka wyniesie 300 zł/miesiąc, 1200 zł/kwartał. 3600 zł/rok.

WAŻNE! Jeśli zdecydujesz się opłacać  składki w formie kwartalnej lub miesięcznej, prawo głosu i wybieralności do ciał statutowych KPB uzyskasz w momencie, gdy suma wszystkich Towoich wpłat osiągnie poziom składki rocznej. Do tego czasu możesz korzystać z wszystkich innych przywilejów członkowskich.

Rejestracji można dokonać offline lub online.
Po przesłaniu deklaracji i opłaceniu składki pracownik naszego biura niezwłocznie skontaktuje się z Tobą, a następnie  Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kadydata.

METODA OFFLINE

Pobierz i wydrukuj poniższą deklarację oraz załącznik. Wyślij podpisane dokumenty na adres siedziby KPB: ul. Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń lub je zeskanuj i prześlij mailem na adres biuro@kongres.biz Następnie opłać składkę członkowską.

lub dokonaj przelewu tradycyjnego na jedno z poniższych kont:

NUMERY KONT

PL – PKO BP SA 82 1020 1475 0000 8602 0296 3932

EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002

USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006

GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005

METODA ONLINE

Wypełnij poniższy formularz, kliknij przycisk „WYŚLIJ”, a następnie dokonaj płatności online lub przelewem tradycyjnym.


Tak, akceptuję politykę prywatności

W nawiązaniu do polityki prywatności, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji Kongresu Polskiego Biznesu dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w Kongresie Polskiego Biznesu (Administratora danych) oraz w celu realizacji przezeń celów statutowych , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody przeze mnie jest świadome, dobrowolne ale konieczne do realizacji celu, czyli uzyskania członkostwa w Kongresie Polskiego Biznesu. Zostałem/am poinformowany/a także o tym, że dane te nie będą przekazywane do państw trzecich ani też do innych podmiotów i organizacji międzynarodowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednak nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (w celu przesyłania newslettera, zaproszeń, informacji) drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) pochodzących od Kongresu Polskiego Biznesu z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/301 o numerze identyfikacyjnym NIP 9562359745. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Kongres Polskiego Biznesu treści, dotyczących spraw członkowskich oraz informacji marketingowych (informacji o wydarzeniach, zaproszeń itp.), w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

lub dokonaj przelewu tradycyjnego na jedno z poniższych kont:

PL – PKO BP SA 82 1020 1475 0000 8602 0296 3932

EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002

USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006

GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005