Grudziądzka 110-114 / 301, 87-100 Toruń, Polska

Regulamin płatności

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.kongres.biz jest prowadzona przez organizację pracodawców Kongres
Polskiego Biznesu (zwany dalej „Kongresem”) z siedzibą i adresem w Toruniu, Grudziądzka 110-
114/301, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000832674, NIP 956-235-97-45, REGON 385725816

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.
III. Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Kongres nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Kongresu oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat składek i darowizn na rzecz Kongresu

Wpłat darowizn na rzecz Kongresu można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów
płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew
elektroniczny realizowana jest w zależności od wyboru Darczyńcy przez PayU oraz PayPal.
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny
po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu
transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania
formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu
przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Kongresu.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez
PayU.
b. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart
przez PayU oraz PayPal.
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Kongresu:
PLN – PKO BP S.A. Nr 82102014750000860202963932
EUR – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL07 1870 1045 2078 1066 3081 0002
USD – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL93 1870 1045 2078 1066 3081 0006
GBP – SWIFT NESBPLPW NR RACH PL23 1870 1045 2078 1066 3081 0005
V. Przeznaczenie wpłat składek i darowizn

 1. Wpłaty składek i darowizn dokonywane za pomocą strony internetowej www.kongres.biz będą
  przeznaczane na działalność statutową Kongresu celem reprezentowania interesów zrzeszonych
  członków oraz ochrony ich praw i wolności gospodarczej, a w szczególności na:
  a. współpracę i wzajemną pomoc członkom Kongresu,
  b. doradztwo organizacyjno – ekonomiczne dla członków Kongresu,

c. organizację spotkań, konferencji, wykładów i odczytów mających na celu aktywizację i edukację
przedsiębiorców oraz rozwój przedsiębiorczości.

 1. Wpłaty składek i darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej
  (www.kongres.biz) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
  „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Kongres zapewnia ochronę wszystkich
  danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i
  realizacji składek i darowizn Darczyńcy na rzecz Kongresu w serwisie www.kongres.biz
 2. Kongres zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów
  realizacji wpłaty składki lub darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności
  statutowej Kongresu.
 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie
  przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Administratorem danych jest Kongres. Administratorem danych w ramach usługi płatności online
  jest właściciel serwisu PayU.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych
  osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane;
  do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w
  każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do
  ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
 6. Kongres nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i
  dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem obsługi księgowej i informatycznej.
 7. Szczegółowe infomacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są w polityce prywatności
  dostępnej na stronie www.kongres.biz.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Kongres zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili
  z ważnych przyczyn.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego
  zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie
  może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek
  części regulaminu z obowiązującym prawem Kongres deklaruje bezwzględne podporządkowanie
  się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana
  na stronie internetowej www.kongres.biz.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące
  przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.